Regler

ALLMÄNNA REGLER för SPEL KOPPLADE TILL I6 Vächötta-Schlätta Regemente

Dessa regler är helt eller delvis baserade på VSAFs regler. Vächötta-Schlätta Regemente är inte kopplade till VSAF på något sätt.

Säkerhetsregler

 1. Spelledare och Arrangör
  Vid spel skall det finnas minst en spelledare. Denna individ ansvarar för att regelverk efterföljs, att god ton hålls och att spelet hålls balanserat och ger en bra upplevelse. I de fall att det finns flera spelledare skall en av dessa ta det övergripande ansvaret och benämns i så fall "Arrangör". Spelledare och arrangör har rätt att neka tillträde, samt avhysa under spel, de personer som antingen inte följer gällande regelverk, eller utgör en fara för andra eller sig själva, direkt eller indirekt.

 2. Skador
  Om en person skadas och spelet behöver avbrytas skall man ropa högt och tydligt “SKARP SKADA/SJUKVÅRDARE”. Denna order skall sedans repeteras utav alla som hör den högt och tydligt. Spelet avbryts och alla vapen skall omedelbart säkras och magasin avlägsnas.

 3. Trakasserier och Kränkande behandling
  Trakasserier och kränkande behandling är aldrig okej. Om någon känner sig kränkt eller felbehandlad av någon är det viktigt att spelledare eller föreningens styrelse kontaktas. Den person som kränker eller trakasserar någon på något sätt kommer omgående att bli avvisad och bannad från alla framtida spel.


 1. Ansvar och Ålder
  Allt spel sker på eget ansvar och egen risk. För alla spel får ingen under 18 år deltaga eller vistas på banan under spel. Samtliga deltagare skall på begäran från spelledare kunna uppvisa giltig ID handling.

 2. Safezone
  Vid spel skall det finnas ett specifierat område där vapen skall bäras säkrade, med magasin urtagna och loppet tömt. Det är strängt förbjudet att avsiktligt eller av misstag skjuta in i denna safezone.

 3. Personligt skydd

    1. Alla som vistas på, eller i anknyting till, banan under spel skall alltid bära skyddsutrustning som spelledare bedömmer som fullgod. Ögonskydd får under inga omständigheter tas av under spel. Ansiktsskydd rekommenderas starkt att alltid bäras under spel. Under pauser och i safezone får skyddsutrustning avlägsnas på egen risk.

    2. Om det påträffats person utan fullgod skyddsutrustning, vare sig det är deltagare eller allmänheten på planen skall spelet omedelbart avbrytas. "GAME OFF, OBEHÖRIG PÅ PLAN" skall ropas högt. Denna order skall sedans repeteras utav alla som hör den högt och tydligt. Spelet avbryts och alla vapen skall omedelbart säkras och magasin avlägsnas. Deltagare stannar på den plats de befinner sig vid medan spelledare undersöker händelsen.

 4. Siktlinjer
  Skytten skall alltid se vad denna skjuter mot. Denne behöver ha full uppsikt och kontroll över siktlinjen. Skytten skall, när denna skjuter ha vapnets kolv mot sin egna axel.

 5. Kronografering
  För att vapen skall få användas under spel måste detta vara kronograferat under uppsikt av spelledare. Deltagaren skall på begäran kunna redogöra för ett givet vapens utgångshastighet och kategori. All kronografering skall genomföras med de inställningar och kultyper som ämnas användas under spel.

 6. Granater

    1. Anvädning av så kallade "knall granater" är strängt förbjudet. Däremot är anvädningen utav gas/springer granater tillåtet

    2. Rökutvecklar får användas så länge dessa:

     1. Ej ger av vit eller svart rök

     2. Kastas på en plats utomhus där de ej risksrar att bli en brandrisk


 1. Säkerhetsavstånd och klassifikation av vapen

    1. I 6 Vächötta-Schlätta Regemente använder sig utav VSAFs tabell för att mäta och klassifiera vapen. Säkerhetsavståndet måste alltid respekteras, deltagare som misslyckas att kunna bedöma avståndet lika med säkerhetsavståndet för det vapen de har får ej bruka det aktuella vapnet under den aktuella dagen.

    2. Om inte annat medelas av arrangör för ett givet spel får vapen endast skjuta patronvis eld (semi), I de fall där vapen saknar eldomställare med patronvis eld måste skytten simulera detta med god kontroll över sin eldhastighet. Vapen som är baserad på KSP eller understödsvapen får, med arrangörs godkännande skjuta korta skurar (burst).

(Vänligen notera att spelledare för varje spel har rätt att göra en bedömning om en deltagares eldhastighet är fullgod. Denna bedömning är slutgiltig och gäller oavsett vilket skjutläge ett givet vapen är inställt på)


Spelregler

Dessa regler gäller, tillsammans med säkerhetsreglverket, som standard på spel som anordnas av I6. Dessa regler kan få tillägg eller ändringar inför varje specifikt spel.

 1. Game/Game off
  När ett spel avslutas meddelas detta från arrangör med order “GAME/GAME OFF”‘. Denna order repeteras utav alla som hör den, och spelet avslutas omedelbart. Spel startas med ordern "START".

 2. I spel
  Att vara i spel innebär att man kan ta träff och att man därmed är ett giltigt mål. Man räknas ej som i spel om man är utskjuten eller väntar på respawn.

 3. Lämna spelområdet
  Lämnar man frivilligt spelområdet räknas man som utskjuten och får endast komma i spel igen genom att genomgå respawn om den regeln är i bruk.

 4. Träffar

Träffar är alla kulor som träffar på en spelare eller en spelares kläder, vapen eller utrustning, utom klara rikoschetter (se nedan).

Träffad: när du blivit träffad ska du tydligt markera detta genom att högt och tydligt ropa ”TRÄFFAD/TRÄFF” och samtidigt sträcka upp handen eller tydligt markera med en träffduk. En träff innebär att man är ute ur spelet för tillfället och spelaren skall med minsta möjliga störmoment gå till respawn. När du är träffad och på väg av spelområdet eller till respawn skall du markera detta genom ett färgstarkt tygstycke eller uppsträckt arm.

Rikoschett innebär en återstudsande kula (En skjuten kula rikoschetterar endast om den på något sätt vänder sig i oförenlig bana från vilket den avfyrats, kulor som styrs av exempelvis buskgrenar räknas inte som rikoschetter, medveten vallning av kulor räknas som rikoschetter.

 1. Respawn
  Istället för att gå av banan vid träff går man till en förbestämd ”respawn-punkt” och väntar där tills angiven tid då man är i spel. Det skall definieras före spelet vid vilka tidpunkter och hur många gånger man får gå ut på banan.

 2. Knife kill / silent kill
  Enda gången man får vidröra en motspelare är vid knife kill. Denna utförs genom att man lägger handen på motspelaren och tyst säger ”Knife kill”, motspelaren får då inte ropa träff utan blir istället tyst utskjuten.


 1. Eldhastighet
  Under spel får vapen endast skjuta patronvis eld (semi), I de fall där vapen saknar eldomställare med patronvis eld måste skytten simulera detta med god kontroll över sin eldhastighet.

(Vänligen notera att spelledare för varje spel har rätt att göra en bedömning om en deltagares eldhastighet är fullgod. Denna bedömning är slutgiltig och gäller oavsett vilket skjutläge ett givet vapen är inställt på)


Gentlemannaskap

Följande stycke är taget helt från VSAF

Airsoft är en hobby som bygger på ärlighet och "sportsmanship". Detta kan aldrig summeras i ett set av regler. Många gånger kräver det att man är i situationen för att kunna bedöma vad som är rätt och rimligt vilket kräver ett stort mått av omdöme. Några bra gyllene regler:


 • Om du ser någon göra fel, kompensera inte för detta genom att själv göra fel. Om motpartens agerande påverkar spelets spelbarhet eller din upplevelse, prata med arrangör eller styrelse istället.

 • När du är i god förhand på korta avstånd så att du borde säkert kunna träffa, skjut 1-2 skott, inte en svärm.

 • Om det är du som blir beskjuten på kort avstånd med skytten i god förhand, ta träffen även om den som sköt missade. Om du inte gör det så blir konsekvensen att man måste lägga långa salvor i onödan.

 • Om du blir liggande i motståndarens omedelbara närhet efter en strid för att din grupp blivit utplånad eller du är under medicning, och motståndaren ser dig och antar att du är död, ta träff. Konsekvensen av att hoppa upp som gubben i lådan är bara att motståndaren måste skjuta alla för säkerhets skull.

 • Undvik att röra dig genom motståndarens spawn om möjligt.

 • Om någon motståndare tvingats röra sig genom din egen spawn, samtidigt som du är på väg att spawna, så kan du upplysa denne om hur lång tid det är kvar till du tänkte respawna. Om det är en fråga om sekunder innan du respawnar så bör du ge motståndaren minst någon minut att agera.

 • Undvik att sitta och lurpassa på eller väldigt nära motståndarens spawn. Man bör ge en spawnande motståndare möjlighet att komma in på området och en viss möjlighet att välja terräng.

 • Om någon säger att han är säker på att han träffade dig i en situation, ta träffen. Om en spelare överutnyttjar detta, prata med spelledare eller styrelse.

 • Vräk inte ur dig "ta träffen" hela tiden. Du kan veta bättre än motståndaren, säg endast till då du är säker på att så är fallet. Vapnen går oftast sämre och man skjuter sämre under press än man själv tror.

 • Det är visserligen lite mer än sportsmanship, men ta dina träffar! Det kan vara svårt att få vinnarskallen att gå runt konceptet att inte ge sig själv alla fördelar man kan, men det är ingen som tycker att du är bättre för att du är svårare att träffa än andra i samma situation.

 • Även lite fusk leder i det långa loppet till att folk märker att de i genomsnitt träffar dig sämre än andra, vilket kommer ge dig ett dåligt rykte som kan vara svårt att skaka av sig.

 • Ta träff direkt och tydligt! Om du dröjer eller är otydlig så tvingas motståndaren fortsätta lägga energi på att bekämpa dig. Det kan leda till att motståndaren själv blir orättvist utskjuten vilket i sin tur leder till irritation. Att vara känd för att vara svårträffad är nästan lika illa som att vara känd för att inte gå att träffa.

 • Om en kula snuddar vid dig eller den utrustning du bär så är det en träff, oavsett kulans hastighet, vinkel, träffad utrusning eller huruvida du ser skytten.

 • Ha en trevlig ton mot med och motspelare. I spel blir ofta tillropen med nödvändighet korta och tydliga, men när situationen inte kräver det, lägg energi på att vara artig och trevlig.

 • Det är lätt att man tror att man känner någon väl nog för att ha en mer sträv ton efter ett par spel, men så är inte nödvändigtvis fallet. Om du känner dig förbannad på någon så kan du be någon annan att ta upp det med personen, eller vänta på att du själv lugnat ned dig.

 • Inse att vi alla är människor. Alla gör misstag. Någon blir arg, någon annan blir så tävlingsinriktad att han slutar känna av träffar, en tredje fattar fel beslut. Detta är en lek som vi alla ger oss in i för att ha roligt. Gör din del för att det skall fortsätta vara det för alla. I det ingår att hantera eventuella konflikter, ge dig själv ett positivt utlopp för saker som retar dig.

 • Kom i tid för att vara färdig vid utsatt spelstart! Tänk på att du även skall ha tid med en genomgång på 10-15 minuter.

 • Kom i tid även om du vet att andra inte gör det, annars legitimerar du att man försenar spelstarten vilket gör att någon börjar komma ännu senare.


 • Ännu viktigare än att komma i tid är att säga till arrangören redan vid spelstart om man kommer behöva gå tidigare. Om man tvingas oväntat avbryta mitt under pågående spel så måste man informera arrangören.


 • Konsekvensen av att man lämnar spel tidigt utan att informera arrangören är mer vittgående än man tror; Man vet inte om du behöver eftersökas eftersom någonting kan ha hänt dig. Man vet inte att scenariot har blivit obalanserat och att spelupplevelsen har blivit lidande. Man vet inte heller om man har samlat alla när arrangören avblåser spel.


 • Säg till när du inte har roligt längre och förklara varför för det aktuella spelets arrangör, eller om det är en mer kvardröjande känsla, styrelse! Det finns säkert fler som dig och det finns mycket som man kan göra. Att ha roligt är ju vad det handlar om!